Jagged Edges

Jagged Edges

Jagged Edges, Badlands National Park, South Dakota, USA

Jagged Edges, Badlands National Park, South Dakota, USA